Projekt zarządzenia Ministra Sprawiedliwości

Projekt zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania rozmiaru obniżek. przyznawania zwolnień od obowiqzku realizacji zgięć ora: tvgodniowego obowiqzkowego vvvmiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionvch w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – z uprzejmą prośbą o wyrazenie opinii w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r., również w formie elektronicznej na adres: kinga.wichrowskafims.gov.pl. Jednocześnie uprzejmie informuję, że brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie pozwolę sobie uznać za […]

Sytuacja ekonomiczna pracowników niepedagogicznych w zakładach dla nieletnich

ZG NSZZ Pracowników SdN i ZP z przykrością stwierdził brak jakiegokolwiek Ministra na spotkaniu ze związkami zawodowymi w dniu 29.03.18r. To znacznie obniżyło rangę spotkania, a jednocześnie potwierdziło lekceważący stosunek Resortu do zakładów dla nieletnich i ich poważnych problemów . Problemów nie tylko w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich ale również problemów związanych ze systemem resocjalizacji nieletnich min. w MOW. Niestety odbieramy smutny obraz działań Pana Resortu, problem wielu […]

Odpowiedź MEN na uwagi do projektu rozporządzenia uwagi do projektu rozporządzenia

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2018 r., w którym zgłoszone zostały uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko. Odnosząc się do podnoszonych uwag i postulatów uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej podziela pogląd o potrzebie dokonania zmian […]

Komunikat ZG ze spotkania związków zawodowych w Ministerstwie Sprawiedliwości

Na prośbę ZG naszego związku zawodowego oraz na prośbę Doroty Gardias, Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych, w dniu 22.03.18r. odbyło się spotkanie związków zawodowych działających w zakładach poprawczych z pracownikami Resortu Sprawiedliwości. W spotkaniu nie uczestniczył żaden minister, więc to spotkanie miało niższą rangę aniżeli powaga problemów omawianych na spotkaniu. Stronę Ministerstwa Sprawiedliwości reprezentowali: Mikołaj Pawlak – Dyrektor i Dariusz Cieślik- Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich. W spotkaniu uczestniczyły […]

Odpowiedź Ministra Szweda na nasze uwagi o rozporządzeniu płacowym dot. pracowników niepedagogicznych

W nawiązaniu do pisma z dnia 2 stycznia br., dotyczącego opinii do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych, przedstawiani następujące informacje. Jednym z celów projektowanego rozporządzenia była nowelizacja jedynie niektórych maksymalnych stawek […]

W sprawie skandalu wychowawczego nieletnich w resorcie sprawiedliwości.

Końcem stycznia 2017 roku w Zakładzie Poprawczym w Grodzisku Wlkp. placówce o wzmożonym nadzorze pedagogicznym, doszło do niebywałego skandalu wychowawczego, gdzie umożliwiono wychowankowi tzw. „miękkie widzenia” z 14 letnia dziewczynką. Na taką formę odwiedzin zgodę wyraził dyrektor tej placówki, Konrad Maciej aszek, były funkcjonariusz UOP, członek władz PiS w Grodzisku Wlkp, chroniony przez Posła Tadeusza Dziubę. Mało tego, że ten wychowanek uprawiał seks z 14 letnim dzieckiem, to dyrektor zrobił […]

Uchwała Zarządu Głównego FZZ Nr 110/IV/2018 z dnia 19 marca 2018 r. dotyczącą sprzeciwu wobec rozwiązań zaproponowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy, w przyjętych dnia 14 marca 2018 r. projektach Kodeksu pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy.

Zarząd Główny Forum Związków Zawodowych wyraża stanowczy sprzeciw wobec rozwiązań zaproponowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy, w przyjętych dnia 14 marca 2018 r. projektach Kodeksu pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy. W ocenie Forum Związków Zawodowych rozwiązania wypracowane przez Komisję są sprzeczne z interesami pracowniczymi, zarówno w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy.

Uzupełnienie opinii ZG ws projektu rozp. MEN tzw. placowego

Zarząd Główny NSZZ Pracowników SdN i ZP po dokładnej analizie dokumentacji ekonomicznej ws wynagrodzeń nauczycieli przesłanej przez MEN, zwraca dodatkowo uwagę i domaga się wyjaśnienia następujących kwestii natury prawno-ekonomicznej wynagrodzeń nauczycielskich. Już w czasie dyskusji zespołu ds. statusu nauczycieli nasz związek podnosił kwestię różnicy ilości nauczycieli przestawioną w dokumentach statystycznych MEN a ilością nauczycieli przedstawioną w projekcie ustawy i finansowaniu oświaty. W dokumentach MEN jest przedstawiana ilość 591tys nauczycieli a […]

Praca w niedziele wychowawców w zakładach poprawczych

ZG NSZZ Pracowników SdN i ZP wspiera Pana działania w zakresie reformy sądownictwa i Komisji Weryfikacyjnej. Obserwujemy również Pana wystąpienia w mediach / Kawa na Ławę/ i inne. Dyskusje w TV są niekiedy tak chało tyczne że aż dziw bierze, że redaktorzy prowadzący nie wpadli na taki pomysł aby  włączyć mikrofon tylko konkretnemu rozmówcy i nie robić kłótni ogólnej na antenie. Pragnę jednak zwrócić uwagę, że ws zakazu handlu dla […]

Przygotowania do akcji protestacyjnej pracowników zakładów poprawczych

Zarząd Główny NSZZ Pracowników SdN i ZP z przykrością informuje Pana Ministra, że po odwieszeniu ubiegłorocznej akcji protestacyjnej, zamierzamy teraz przeprowadzić  akcję protestacyjną.  Pauperyzacja  Pana pracowników w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich sięgnęła dna. Jednocześnie MS  kompletnie  wstrzymało  dialog z naszym związkiem zawodowym, co w obliczu wielu przypadków łamania prawa przez Pana Resortowych pracowników, jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem.  Rozumiejąc trudną sytuację Pana Ministra, związaną z reformą sądownictwa w Polsce, […]